HARD DOG RACE Kft. (Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6., 4. em., Cégjegyzékszám: 01-09-291006) a továbbiakban: Adatkezelő (a Verseny szervezője) és a Trendline Kft. (Székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 24/b., cégjegyzékszám: 01-09-560558) a továbbiakban: Lebonyolító a 2011. évi CXII. törvény szerinti adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmére és információs önrendelkezési jogaik tiszteletben tartására, ezért garanciát vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, valamint mindent megtesz ezen adatok biztonságának megóvása érdekében.

Jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a harddograce.hu/ nevezes/adatvedelmi-szabalyzat címen, ugyanakkor Adatkezelő fenntartja a jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról az érintettek a szolgáltató honlapján történő közzététellel tájékoztatást kapnak.

 Fogalom meghatározások:

Jelen Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak az Infotv. 3. §-a, valamint a Rendelet 4. cikk alapján az alábbi jelentéssel bírnak:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (Infotv. 3.§ 1.) ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító személyes adat, azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (Rendelet 4. cikk 1.),

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ – különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, az érintett által használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosító (pl. IP-cm, cookie), valamint egyéb azonosító (pl. rádiófrekvenciás azonosító – RFID -) (Rendelet (30) preambulum bekezdése), vagy a természetes személy egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (Infotv. 3. § 2., Rendelet 4.cikk 1.),

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; (Infotv. 3.§ 9., Rendelet 4. cikk 7.)

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintés továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép–, hang– vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj– vagy tenyérnyomat, DNS–minta, íriszkép) rögzítése; (Infotv. 3..§. 10., Rendelet 4. cikk 2.)

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; (Infotv. 3.§ 17.)

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Infotv. 3. § 18., Rendelet 4. cikk 8.)

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval (Infotv. 3.§ 22.), vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; (Rendelet 4. cikk 10.)

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;(Infotv. 3. § 11.)

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; (Infotv. 3.§ 13.)

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; (Infotv. 3.§ 8.)adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és a Lebonyolító a Versenyhez kapcsolódóan kizárólag a Verseny lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli az érintett személyes adatait.

A kezelt személyes adatok köre:, A Versenyző nevezési weboldalon megadott adatai: név, születési hely, idő, anya neve, lakcím, e-mail cím, telefonszám, baleset esetén értesítendő személy neve, baleset esetén értesítendő személy telefonszáma, a kutya adatai: név, chip szám, oltási könyv vagy kutyaútlevél szám, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok, valamint a számla kiállításához szükséges adatok.

A Regisztrációk során szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Lebonyolító dolgozza fel és használhatja fel a Verseny lebonyolításának céljára. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező fér hozzá.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

A résztvevők részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Versenyszabályzatot és a Verseny adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

  1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a résztvevő a hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Versenyen való részvétellel, a nevezés teljesítésével és a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
  2. adataik feldolgozását a Lebonyolító végzi;
  3. a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit a Verseny lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  4. A résztvevő a Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa a nevezés során megadott e-mail címre az Adatkezelő, vagy a Lebonyolító hírlevelet, illetve a következő verseny szervezéséről információt küldjön;
  5. Szervező, mint a Hard Dog Race versenyek adatkezelője, lehetőséget biztosít a Versenyzők számára, hogy adataikat a következő versenyig tárolja, így azokat nem kell minden egyes versenyhez újra rögzíteniük. Amennyiben Versenyző nem kíván élni a lehetőséggel úgy az adott Verseny lezárását követően adatai teljes körű törlését kezdeményezheti.
  6. Szervező, mint a Hard Dog Race versenyek adatkezelője, az adott verseny tekintetében vele szerződött franchise partner részére a megadott személyes adatokat továbbítja, e tekintetben a franchise partner adatfeldolgozónak minősül.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig.

Hírlevél küldés:

Az Adatkezelő hírlevél (Célzott reklámcélú küldemény) küldő szolgáltatást üzemeltet. Az adatkezelő az érintettek számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék, szolgáltatásairól valamint az ahhoz kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.

Az adatkezelés célja az érintettek tájékoztatása – a hírlevélnek az érintettek számára történő eljuttatásával –, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása. Az Adatkezelő a hírleveleire való feliratkozóknak rendszeresen újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít.

Az adatkezelés jogalapja : az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja,1 a Grt. 6. § (1) bekezdése,2 az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

 Hírlevél küldése a Grt. 6. § (1) bekezdése értelmében a honlapot látogató előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását igényli. A marketing célú hírlevelek küldéséhez az érintett az Adatkezelő papír alapú Marketing célú hozzájáruló nyilatkozatán aláírásával, elektronikus (honlap, mobil alkalmazás, webshop) megjelenő felületeken az Adatkezelési Tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és a „feliratkozás” gomb megnyomásával járul hozzá. Az elektronikus feliratkozás során az érintett felugró ablakban visszajelzést kap a sikeres feliratkozásról.

A kezelt személyes adatok köre: A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. A név a kapcsolatfelvételhez, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik de legfeljebb 8 évig. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárultak. Amennyiben az érintett visszavonja a hírlevél célú adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő hírlevél adatbázisából. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve az Adatkezelő honlapján is megvan a Hírlevél leiratkozási lehetőség.

A hírlevél küldés tekintetében adatkezelő a Szervező, adatfeldolgozók a Lebonyolító és az adott verseny tekintetében szerződött franchise partner(ek).

Az adatok az adattulajdonos (Versenyző) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanácsi Rendelet tartalmazza. A fenti jogszabályok szerint a Versenyző kérheti személyes adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, tiltakozhat az  a kezelt adatok törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Azok a Versenyzők, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik az info@harddograce.hu e-mail címen, vagy Szervező részére megküldött postai levélben, mindkét esetben feltüntetve, hogy az üzenet/levél tárgya: Hard Dog Race verseny az érintett verseny időpontja adattörlés. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Verseny időtartama alatt az adatainak a törlése a Versenyből való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Versenyző részvételét.

Cookie kezelés: A cookie (magyarul süti) a honlapok által az Ön számítógépére küldött és a számítógépének merevlemezén tárolt kis méretű szöveges adat. Ezt a böngésző programja tárolja és küldi vissza a honlap számára, amíg Ön az adott honlapon böngészik. Léteznek olyan cookie-k, melyek a böngésző bezárásakor törlődnek, illetve olyanok is, melyek minden esetben meghívásra kerülnek, amikor Ön újra meghívja ugyanazt a honlapot, mely lerakta azt a számítógépére. A cookie tartalmazza a webhely nevét, a cookie nevét és értékét, valamint az élettartamát. A cookie-k fogadására vonatkozó engedélyeket és tiltásokat a böngészője beállításainál változtathatja meg.

Bizonyos cookie-k használatára az adatkezelő honlapjának is szüksége van, legfőképp akkor, amikor Ön bejelentkezik a honlapra. A cookie-k használatának tiltása esetén ez és hasonló, cookie-kezelésre épülő funkciók nem fognak működni. Amennyiben Ön a böngészőjében a cookie-k fogadását engedélyezte, ezt az adatkezelő a küldött cookie-k használatára vonatkozó hozzájárulásnak is tekinti. Amennyiben Ön nem szeretne ehhez hozzájárulni, tiltsa le a cookie-k használatát.

Az adatkezelő honlapján megjelenő hirdetések és statisztikák kedvéért az adatkezelő honlapjának böngészése során harmadik fél (pl. a Google) is elhelyezhet cookie-t az Ön számítógépén. Ennek célja lehet, hogy az Önt érdeklő hirdetések jelenhessenek meg az Ön számára, vagy hogy statisztikát készíthessen az adatkezelő a honlap látogatóiról és azok böngészési szokásairól.

Amennyiben többet szeretne tudni arról, hogyan használja a Google a cookie-kat a partner weboldalakon, az alábbi linken olvashatja el: policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

Az adatkezelő elérhetőségei:

Adatkezelő neve: HARD DOG RACE Kft.
Adatkezelő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6., 4. em.,
Adatkezelő elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@harddograce.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-291006
Adószáma: 25820922-2-41
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefon: +36 20 529 2110
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-112808/2017.

A Szervező szavatolja továbbá, hogy a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.

A résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett jogorvoslathoz való joga:

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: naih.hu

A bekövetkezett adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – legkésőbb 72 órán belül – bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A Szervező a Versenyszabályzat szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette, és azt a Hatóság NAIH-112808/2017. számon nyilvántartásba vette.

Jelen adatvédelmi tájékoztatóval a HARD DOG RACE Kft. eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Az Adatvédelmi Szabályzat magyar, angol, lengyel, cseh, szlovén, olasz és német nyelven készült.

Bármilyen értelmezési vagy nyelvi probléma esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

Budapest, 2018. július 10.

HARD DOG RACE Kft.
Adatkezelő

Az adatvédelmi szabályzat letöltése pdf formátumban

A Hard Dog Race emblémája szerzői jogilag védett, felhasználása bármilyen formában csak és kizárólag a Hard Dog Race írásos engedélyével lehetséges!