A HARD DOG RACE Kft. (Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6., 4. em., Cégjegyzékszám: 01-09-291006) a továbbiakban: Adatkezelő (a Verseny szervezője) és a Trendline Kft. (Székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 24/b., cégjegyzékszám: 01-09-560558) a továbbiakban: Lebonyolító a 2011. évi CXII. törvény szerinti adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a vonatkozó hazai jogszabályokban meghatározottaknak.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmére és információs önrendelkezési jogaik tiszteletben tartására, ezért garanciát vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, valamint mindent megtesz ezen adatok biztonságának megóvása érdekében.

Jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a http://www.harddograce.hu/nevezes/adatvedelmi-szabalyzat címen, ugyanakkor Adatkezelő fenntartja a jogot jelen adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról az érintettek a szolgáltató honlapján történő közzététellel tájékoztatást kapnak.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Az Adatkezelő és a Lebonyolító a Versenyhez kapcsolódóan kizárólag a Verseny lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli és használja: a Versenyző nevezési weboldalon megadott adatai: név, születési hely, idő, anya neve, lakcím, e-mail cím, telefonszám, baleset esetén értesítendő személy neve, baleset esetén értesítendő személy telefonszáma, a kutya adatai: név, chip szám, oltási könyv vagy kutyaútlevél szám, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok, valamint a számla kiállításához szükséges adatok.

A Regisztrációk során szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Lebonyolító dolgozza fel és használhatja fel a Verseny lebonyolításának céljára. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező fér hozzá.

A résztvevők részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Versenyszabályzatot és a Verseny adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

  1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a résztvevő a hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Versenyen való részvétellel, a nevezés teljesítésével és a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
  2. adataik feldolgozását a Lebonyolító végzi;
  3. az Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit a Verseny lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  4. A résztvevő a Szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa a nevezés során megadott e-mail címre az Adatkezelő, vagy a Lebonyolító hírlevelet, illetve a következő verseny szervezéséről információt küldjön;
  5. Szervező, mint a Hard Dog Race versenyek adatkezelője, lehetőséget biztosít a Versenyzők számára, hogy adataikat a következő versenyig tárolja, így azokat nem kell minden egyes versenyhez újra rögzíteniü Amennyiben Versenyző nem kíván élni a szolgáltatással, úgy lehetősége van az adott Verseny lezárását követően adatai teljes körű törlésére.

Jelen Verseny adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója a Lebonyolító.

Az adatok az adattulajdonos (Versenyző) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Versenyző kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Versenyzők, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik az info@harddograce.hu e-mail címen, vagy Szervező részére megküldött postai levélben, mindkét esetben feltüntetve, hogy az üzenet/levél tárgya: Hard Dog Race verseny az érintett verseny időpontja adattörlés. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Verseny időtartama alatt az adatainak a törlése a Versenyből való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Versenyző részvételét.

A Szervező szavatolja továbbá, hogy a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.

A résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Versenyző az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Szervező a Versenyszabályzat szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette, és azt a Hatóság NAIH-112808/2017. számon nyilvántartásba vette.

Jelen adatvédelmi tájékoztatóval a HARD DOG RACE Kft. eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Budapest, 2017. február 7.

HARD DOG RACE Kft.
Adatkezelő

Az adatvédelmi szabályzat letöltése pdf formátumban

A Hard Dog Race emblémája szerzői jogilag védett, felhasználása bármilyen formában csak és kizárólag a Hard Dog Race írásos engedélyével lehetséges!